Assignatura d'Educació Visual i Plàstica 2n ESO. Exercicis i activitats complementàries

Exercicis per a la recuperació de l'assignatura d'Educaió Visual i plàstica de 1r d'ESO.