Aquesta UDI serà la primera que cursarà l'alumnat de 1r ESO el curs 2020-21.

Al setembre de 2020, remprendrem la presencialitat al centre després de la sobtada aturada del mes de març, i del període d'escolarització telemàtica que s'ha allargat fins a finalitzar el curs 2019-20.

L'alumnat que arribarà a l'institut provinent de nombroses escoles de la ciutat de Lleida i d'alguns pobles propers, portarà sis mesos "sense anar a l'escola", per tant pensem que és prioritari, enguany més que mai, partir de la individualitat i de la realitat de cada alumne/a per construir sentiment de identitat i de col·lectivitat a l'hora d'iniciar la nova etapa educativa.

"Nosaltres, ara i aquí" és una UDI que dissenya i seqüencia activitats d'ensenyament-aprenentatge que ajudin l'alumne/a a:

*prendre consciència de la seva identitat i entorn proper (llengua materna, família, escola, barri, poble ...)

*observar per conèixer el nou entorn físic (l'institut, el pla de Gualda,  el riu Segre)

*desenvolupar l'autonomia personal, aprendre a aprendre, i adquirir competència digital, comunicativa i social.

Iniciarem la UDI  amb una Introducció (tutora al grup-classe), la continuarem amb tres sortides del centre (a la Mitjana, a l'horta de Lleida, a les empreses del voltant de l'institut) i la conclourem amb les Exposicions orals (parella de treball al grup-classe).